Sekretesspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Det är högsta prioritet för oss att skydda dina uppgifter. På alla sidor använder vi den SSL-säkerhetsstandarden. Dina uppgifter kodas direkt vid överföringen och sparas i kodad form i en skyddad databas.

Bookea Vulkan Group AB ansvarar för att användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. (Ofta kallad för GDPR) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Du kan läsa mer på Dataskyddsinspektionenes hemsida.
Den juridiska personen bakom Vulkan, Lava, Calidris och Books on Demand är Vulkanisterna AB, som också är personuppgiftsansvarig och ansvarar för hur dina uppgifter behandlas. Vårt huvudkontor ligger på Industrigatan 2, 112 46 Stockholm, Sverige.

Läs mer om Bookea Vulkan Groups dataskydds- och integritetspolicy här.