Allmänna villkor Nomen Förlag/Books on Demand

Dessa allmänna villkor är en överenskommelse mellan dig (”Författaren”) och Nomen Förlag / Books on Demand (”Förlaget”) om publicering/bokutgivning/tryck genom https://books-on-demand.com. Genom att godkänna bokproduktion genom denna sajt accepterar du dessa Allmänna Villkor.

Publicering av verk

När du som Författare för över ditt Verk till Förlaget behåller du upphovsrätten till verket, d.v.s. du äger fortfarande ditt material. Förlaget ges en icke-exklusiv rätt att framställa exemplar av verket samt att sprida, kopiera, marknadsföra och sälja ditt verk. Du ger också Förlaget rätt att använda ditt namn och din bild vid marknadsföring av verket.

Förlaget äger även rätt att, vid behov, göra vissa ändringar i ditt verk t.ex. tekniska anpassningar. Detta gäller även verk som du valt att hålla privat, dvs inte publicerade för allmän spridning.

Förlaget garanterar inte i något fall att publicering av verket på kommer att leda till försäljning av något exemplar av verket eller att det tas in för biblioteksutlåning.

Ansvar för verk

Förlaget förhandsgranskar inga verk och ansvarar inte för de verk som överförs till Books on Demand. Som författare av ditt verk är du (juridiskt) ansvarig för verket och dess innehåll och garanterar nedan punkter:

 1. du äger rätt att ingå detta avtal,
 2. alla delar av Verket ägs av dig alternativt gemensamt med annan person som givit dig tillstånd och fullmakt att publicera Verket via Förlaget enligt dessa Allmänna Villkor,
 3. Verket inte gör intrång i annans upphovsrätt, varumärke eller företagshemligheter eller annan rättighet,
 4. Verket inte gör intrång i någons privatliv eller kränker annans litterära eller konstnärliga verk,
 5. Verket inte innehåller material som strider mot svensk lag, kan anses stötande eller på annat sätt strider mot god sed, utgör otillbörlig marknadsföring, uppvigling, hets mot folkgrupp, diskriminering, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning eller förtal,
 6. Verket inte innehåller virus, filer eller mjukvara som kan förstöra datasystemprogram,
 7. Verket inte utgör reklam eller marknadsföring för kommersiell verksamhet,
 8. Verket inte innehåller felaktiga påståenden eller information som kan medföra skada för en användare som följer recept, instruktioner eller manualer i ditt Verk.

Förlaget är inte skyldigt att arkivera Verk eller att ha teknisk back-up för Verk som laddas upp på https://books-on-demand.com.

Förlaget ansvarar inte för om material som överförs till https://books-on-demand.com blir skadat, försvinner eller förstörs.

Privat utgivning / böcker utan ISBN-nummer

Vid beställning av bokproduktion utan ISBN-nummer som ej ska publiceras innebära det att du betraktar ditt verk som privat och att det inte är avsett att spridas allmänt eller publiceras. Detta förutsätter en liten upplaga samt att du meddelar din projektledare redan vid projektstart att boken ej ska publiceras.

Prissättning och ersättning till Förlaget mm

Återförsäljare av ditt verk, som t.ex. Bokus och Adlibris har rätt att själva bestämma vilket pris det tar i konsumentledet. Det är lag om fri prissättning i Sverige. Förlaget kan inte tvinga en återförsäljare att ta ett bestämt konsumentpris.

De allra flesta återförsäljare kräver rabatter för att köpa in en bok, rabatten dras av från förlagspriset (f-priset). Ersättningen till Författaren räknas efter rabatt med en schablon på 15%, förutom vid försäljning via reakanaler som t.ex. Bookoutlet.se, bokklubbar, bokrea m.fl. förekommande tillfällen där återförsäljarna kräver en högre rabattsats. Rabatten är ingenting Förlaget och/eller författaren kan påverka.

Förlaget tar 29 kr per distribuerad bok i distributionsavgift oavsett säljkanal. Vid försäljning via Förlagets egen butik tillkommer även en hanteringsavgift på 15%.  Hanteringsavgiften täcker bland annat emballage, hanteringskostnader vid utskick och dylika kostnader. Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren.

Vid försäljning av bok on demand/print-on-demand, (dvs författaren har inget lager hos Förlaget), ersätts varje såld bok med 20 kr. Detta gäller både i Förlagets egen butik och genom återförsäljare. Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren. I distributionspaketet samt Förlaget Professionell är bok on demand/print-on-demand standard om inte annat överenskommits skriftligt med författaren.

Förlaget rätten att bestämma priset i Förlagets butik liksom F-priset utan att inhämta Författarens godkännande. Förlaget äger rätten att när som helst uppdatera dessa priser utan att informera Författaren. Detta gäller även böcker som tidigare sålts från Förlagets lager men som gått över till att säljas som bok on demand/print-on-demand, så fort boken trycks som bok on demand/print-on-demand är Författarens ersättning ovan nämnda 20 kr per såld bok. Om en lagervara tar slut i lager övergår den till att tryckas som bok on demand/print-on-demand om Förlaget så väljer, om ej annan överenskommelse föreligger eller nås med Författaren.

Vid leverans till slutkund, butik eller annan tredje part där leveransen av någon anledning ej kommit fram eller har blivit skadad under transport eller liknande, och där vi behöver sända en ersättningsbok, utgår ingen royalty eller annan ersättning till författaren för ersättningsboken vi skickar.

Ebok: Förlaget behåller 29 kr per såld bok från den nettoersättning Axiell Media/Elib lämnar Förlaget. Vi biblioteksutlåning erhåller författaren 60% av den nettoersättning Axiell Media/ Elib lämnar.

Streaming och prenumerationstjänster (exempelvis Storytel, Mofibo, Bookmate, Nextory): Förlaget behåller 30% av den nettoersättning Förlaget erhåller från distributören, Författaren får 70%.

Skulle Bibliotek eller Axiell Media/Elib bedöma att utlåningsfrekvensen eller strömmningsfrekvensen manipulerats genom att författaren själv eller genom att lämna uppdrag till andra, att låna och strömma författarens böcker, utgår ingen ersättning. Författaren skall också hålla Biblioteken,  Axiell Media / Elib och Förlagetisterna AB skadelösa.

För pappersböcker publicerade genom Förlagets nya webb-baserade funktionalitet ges extra förmånliga villkor. När funktionaliteten uppdateras med möjligheten att publicera pappersformat släpps exakta villkor.

Vid avräkning av försäljningsersättning dras även en administrativ avgift om 9% av den utbetalningsbara totalsumman. Denna summa dras utöver den ovan avtalade distributions- och hanteringsavgiften. Denna avgift tillämpas även vid utgivning print on demand.

Lagerhållning och distribution

Om Författaren vill kan Förlaget och Författaren komma överens om att ett antal böcker ur aktuell volym lagerhålls av Förlaget. Detta är kostnadsfritt upp till ett år. Givet att beställningar kommer Förlaget tillhanda via Bokinfo, BTJ, bokhandel så packar och postar Förlaget boken till beställaren. Beställaren av boken ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Förlaget som krävs för att utföra leverans och fakturering. Förlaget tar 29 kr per såld bok i distributionsavgift. Denna kostnad dras av mot Författarens försäljningsersättning. Utöver distributions- och hanteringsavgiften drar Förlaget även av en administrativ avgift om 9% av den utbetalningsbara totalsumman.

Om Författaren önskar ta hem exemplar från lagret har Förlaget rätt att ta ut en avgift för frakten samt en distributions- och hanteringsavgift.

Observera att för de paket/tjänster där publicering och/eller distribution ingår behöver Förlaget antingen ha exemplar i lager för att kunna publicera boken i Förlagets butik samt Bokinfo, alternativt att boken är utgiven som mjukpärm eller danskt band och kan publiceras print on demand. Observera att för böcker i andra utföranden (t.ex. hårdpärm eller flexiband) behöver Förlaget ha böcker i lager för att kunna publicera boken, om kunden väljer att ta hem alla exemplar publicerar ej Förlaget boken i Förlagets butik, Bokinfo och/eller övriga säljkanaler.

Ett år efter publicering har Förlaget rätt att avpublicera boken och returnera lagret till författaren (författaren betalar frakten), alternativt kan författaren betala för fortsatt lagerhållning av boken. Om författaren ej besvarat Förlagets förfrågan om adress för retur av lagret har Förlaget rätt att efter 14 dagar fakturera för fortsatt lagerhållning av boken i ett års tid. Lagerhållning mot betalning förlängs därefter automatiskt varje år. Författaren ska säga upp tjänsten senast inom 10 dagar från mottagandet av fakturan.

I de fall då Författaren ej har fullgjort sina finansiella åtaganden gentemot Förlaget och har en skuld till förlaget äger förlaget rätt att destruera eventuell upplaga lagerhållen hos Förlaget.

Viss differens – generellt upp till ca 3% – av faktiskt antal böcker i lager och redovisat antal böcker kan uppstå på grund av inkurans. En dylik inkurans är att anse som fullt normal och är ej grund för ersättningsanspråk eller dylikt gentemot Förlagetisterna AB.

Redovisning av försäljningsersättning

Redovisning av försäljningsersättning från försäljning av ditt/dina verk sker på anmodan, tidigast ett år efter att boken publicerats. Med redovisningen som grund fakturerar författaren Vulkan. Försäljningsersättning betalas endast ut under något av Vulkans två betalningstillfällen per år: maj och november månad. Om den totala vinsten försäljning av verket emellertid understiger 1000 kronor per rullande tolvmånadersperiod från publicering kommer ingen försäljningsersättning att utbetalas. Har författaren flera utgivna verk summeras inte ersättningarna ifall de skulle understiga 1000 kronor för något av verken. Med försäljningsersättning avses F-pris minskat med rabatter (15%) minus 29 SEK förutom vid försäljning via reakanaler som t.ex. Bookoutlet.se, bokklubbar, bokrea m.fl. förekommande tillfällen där återförsäljarna kräver en högre rabattsats. Rabatten är ingenting Vulkan och/eller författaren kan påverka. I de fall då återförsäljare ej har avtal om kostnadsfri mottagarfrakt inom Sveriges gränser (vanligtvis gäller detta enstaka mindre handlare och/eller reakanaler) behåller Vulkan rätten att dra av ytterligare 35 kronor per sålt exemplar i dessa kanaler som en schablonkostnad för att täcka Vulkans kostnader för frakt av boken till återförsäljare.

Vulkan tar 29 kr per distribuerad bok i distributionsavgift oavsett säljkanal. Vid försäljning via Vulkans egen butik tillkommer även en hanteringsavgift på 15%.  Hanteringsavgiften täcker bland annat emballage, hanteringskostnader vid utskick och dylika kostnader. Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren.

Vid Print on Demand är ersättningen 20 kr per bok, om inte annat överenskommits.

Utbetalning sker till ditt bankkonto eller bank-giro mot faktura utställd på 30 dagar med försäljningsrapport som underlag. Vulkan betalar inte ut ersättningen på annat sätt. Vulkan ansvarar inte för om utbetalningar uteblir på grund av att Författaren angivit felaktigt kontonummer. Om den utbetalningsbara summan utgår till minst 10.000 kr kräver vi F-skattsedel innan vi betalar ut ersättningen.  Författaren ska hålla Vulkan skadelöst i det fall arbetsgivaravgifter och preliminärsskatt, skulle kunna krävas i relation till Författarens försäljningsersättning.

Innan utbetalning av försäljningsersättning drar Vulkan även av en administrativ avgift om 9% av den utbetalningsbara totalsumman.

Försäljningsersättning utgår inte på verk som författaren till verket köpt till sig själv till produktions- eller rabatterat pris.

Försäljningsersättning utgår inte om författaren inte slutbetalat ersättning till Vulkan för beställd vara och eller tjänst. Om författaren inte fullföljt sina betalningsåtaganden mot Vulkan är alla intäkter från författarens bokförsäljning att betrakta som vulkans inkomst. Detta gäller även för verk som författaren säljer via egna kanaler.

Exemplar i marknadsföringssyfte

Förlaget har rätt till 10 st exemplar ur upplagan att skicka till media, bloggare eller andra mottagare, liksom friex eller visningsexemplar till butiker/återförsäljare, visningsex till befintliga eller potentiella kunder/samarbetspartners med mera. För dessa 10 exemplar utgår ingen ersättning till författaren. Förlaget har ej skyldighet att redovisa till vem eller till vilka ändamål dessa exemplar skickats/använts.

Avstängning

Förlaget äger rätt att när som helst stänga av författare eller avlägsna/radera Verk från Författare som inte följer dessa Allmänna Villkor eller på annat sätt uppträder på ett sätt som Förlaget anser störande. Förlaget äger avlägsna/radera Verk som innehåller något som Förlaget uppfattar som stötande eller besvärande. Författaren får inte manipulera utlåningsfrekvensen, streamingfrekvensen eller försäljningen av sitt verk, genom egen aktivitet eller genom att lämna uppdrag till tredje part.

Ändring av villkor

Förlaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor och innehållet på https://books-on-demand.com

Kreditupplysning

Förlaget förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på sina kunder. Genom att godkänna dessa villkor (t.ex. i samband med beställning) ges Förlaget ett uttryckligt godkännande att ta fram en kreditupplysning.

Dataskydd och personuppgifter

Det är högsta prioritet för oss att skydda dina uppgifter. På alla sidor använder vi SSL-säkerhetsstandarden. Dina uppgifter kodas direkt vid överföringen och sparas i kodad form i en skyddad databas.

Vulkanisterna AB ansvarar för att användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. (Ofta kallad för GDPR) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Du kan läsa mer på Dataskyddsinspektionenes hemsida

En användare är knuten till ett konto, och eller ett avtal, och viss information krävs på både användar- och kontonivå för att det ska vara möjligt att publicera böcker och fullfölja leverans av ingånget avtal samt för att Vulkanisterna ska kunna leva upp till krav vi har har laglig skyldighet att följa. Vulkanisterna AB förbehåller sig rätten att ändamålsenligt lagra och behandla uppgifter i syfte att kunna fullgöra sina åtagande mot användaren. Vulkanisterna AB lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Metadata associerad till publicerade böcker, så som exempelvis författarnamn, regleras av Lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) och räknas därmed ej som personuppgifter. Vulkanisterna AB äger rätt att utifrån bokens innehåll skapa metadata i marknadsföringssyfte samt att exponera metadata mot återförsäljare och i andra sammanhang. Vulkanisterna har rätt att använda försäljningsdata i anonymiserad och aggregerad form.

Användaren har rätt att begära ut samtliga personuppgifter kopplade till användaren som Vulkanisterna hanterar. Användaren hänvisas i första hand till Vulkans Transparency Widget på hemsidan. Där framgår de personuppgifter som behandlas, ändamål och rättslig grund för behandlingen, aktuella personuppgiftsbiträden och eventuella parter vi delar dina personuppgifter med. Vid första tillfället ska sådan hemställan expedieras utan avgift. Användaren har vidare rätt att utan avgift begära att Vulkanisterna raderar samtliga personuppgifter som Vulkanisterna inte har laglig skyldighet att bevara.

Genom Transparency Widget får du reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det, var de kommer ifrån, vem som är involverad och vad som gör det lagligt för oss att göra det.

https://www.vulkanmedia.se/integritetspolicy

Datorkakor (Cookies)

Vulkans hemsida använder så kallade Datakakor. Datakakor möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Detta förutsätter dock ditt godkännande. Vi kan inte garantera att tjänsten fungerar optimalt om du avaktiverar cookies[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Vulkans hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder Vulkan cookies för att förbättra din internetupplevelse på följande sätt:

 • Du har loggat in på webbplatsen och skall därigenom slippa logga in på varje ny sida du besöker.
 • Hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg.
 • Anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit.
 • Räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
 • Anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.
 • Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

Det finns två typer av cookies och på Vulkans webbplats används båda. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Nedan har vi listat alla cookies, deras syfte, vilket domän de tillhör och deras livslängd. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På Vulkans webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics, och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Vulkans hemsida.

Klicka på följande länkar för att läsa mer om hur du ändrar inställningarna för cookies:

Inställningar för cookies i Internet Explorer

Inställningar för cookies i Firefox

Inställningar för cookies i Chrome

Inställningar för cookies i Safari

Om du vill stänga av enskilda eller alla funktioner för Google Analytics Display-reklam, ber vi dig följa följande länk: https:/www.google.com/settings/ads.

Du kan motsäga Google Analytics-undersökning och -användning av dina uppgifter när som helst för all framtid. Du finner närmare information under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi hänvisar till motsvarande sekretesspolicy enligt § 8.1 i Google Analytics villkor under http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

Domän 

Beskrivning

Vulkanmedia.se   Webbplatsfunkionalitet
LinkedIn Direkt marknadsföring
Facebook Direkt marknadsföring
Google Beetendedata/Direkt marknadsföring
Hotjar Beetendedata
Facebook Direkt Marknadsföring

Vad har du att säga till om angående hur vi behandlar dina personuppgifter (dvs. dina rättigheter)?

Du har rätt att bli informerad angående vissa detaljer om behandlingen av dina uppgifter. Vi tillhandahåller denna information via vår Transparency Widget ovan.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan få dessa uppgifter genom att höra av dig till oss. Vid första tillfället ska sådan hemställan expedieras utan avgift.

Du har rätt att korrigera de personuppgifter vi behandlar om dig om du ser att de är felaktiga.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke som tillåter oss att använda kakor och liknande teknik genom att ändra dina webbläsarinställningar. (Läs mer ovan!)

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in för;
 • din speciella situation ger dig rätt att göra invändningar mot behandling på grund av berättigat intresse (se mer nedan);
 • behandling av personuppgifterna har varit olaglig; eller
 • det finns en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk lag för oss att radera uppgifterna.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om:

 • de personuppgifter vi har om dig är felaktiga;
 • behandlingen är olaglig och du ber oss att begränsa behandlingen av personuppgifter istället för att radera dem;
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens ändamål, men om vi fortfarande behöver dem för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav; eller
 • du har invänt mot behandlingen och hävdar att den rättsliga grunden för berättigat intresse är ogiltig och inväntar kontroll av detta krav.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter om:

 • du kan visa att dina intressen, rättigheter och friheter rörande personuppgifter uppväger vårt intresse att behandla dina personuppgifter, eller
 • vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • för personuppgifter som du lämnat till oss och
 • om den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att ett avtal uppfylls eller att samtycke föreligger.

Vi skickar en kopia av dina uppgifter i ett vanligt och maskinläsbart format till dig eller en person / organisation som du bestämmer.

Skicka ett e-mail till oss på [email protected] så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa det tillsammans.

Hur kan du kontakta oss?

Den juridiska personen bakom Vulkan, Lava, Calidris och Books on Demand är Vulkanisterna AB, som också är personuppgiftsansvarig och ansvarar för hur dina uppgifter behandlas. Vårt huvudkontor ligger på Industrigatan 2, 112 46 Stockholm, Sverige.

Om du vill veta mer om vår behandling av uppgifter, vad vi gör för att hålla din uppgifter säkra eller utöva någon av ovanstående rättigheter, skicka ett e-mail till [email protected]

Avbrott på https://books-on-demand.com

Vid tekniskt underhåll och uppdatering av https://books-on-demand.com kan sidan vara otillgänglig.

Förlaget ansvarar inte i något fall för fel, avbrott eller driftstörningar på https://books-on-demand.com.

Begränsning av ansvar

Förlagets skadeståndsansvar är begränsat till direkta förluster orsakade av grov vårdslöshet.

Lagval och domstol

Dessa Allmänna Villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Eventuell tvist om tolkningen eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor eller med anknytning Förlaget skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Leveranstid

Vid beställning av bokpaket räknas leveranstid från godkännande av provbok. Innan dess är inte filerna/manus att betrakta som en tryckfärdig bok utan under produktion. Kontrollera leveranstid med din projektledare. Det är den leveranstid som din projektledare lämnar som gäller, Förlaget kan inte i efterhand garantera att det går att ändra leveranstiden. Vid t.ex. bokrelease och dylikt måste du stämma av leveransstatus innan du bokar ett datum. (Vi rekommenderar starkt att du inte bokar release innan du fått leverans).

Förlagets generella leveranstid är ca tio-femton arbetsdagar från det att filerna är i tryckbart skick. (Ett manus är inte att betrakta som tryckbar fil).

Hårdpärmar tar minst en månad att leverera från det att filerna är i tryckbart skick.

Lämnar Författaren inte fullständigt eller skadat material gäller inte Förlagets åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in korrektur senare än överenskommet gäller inte Förlagets åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in korrektur på annat vis än på överenskommet vis gäller inte Förlagets åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in material senare än överenskommet gäller inte Förlagets åtaganden om leveranstid. Om Författaren har önskemål om korrektur efter att slutkorrektur redan lämnats till Förlaget gäller inte Förlagets åtagande om leveranstid.

Rätt till tryckfiler, inskickat material

Författaren har rätt till tryckfiler efter att full betalning erlagts till Förlaget. Förlaget tar inget ansvar för av kund inskickat material, varken i fysisk eller digital form och har heller ingen skyldighet att returnera insänt material till kund. I de fall Förlaget ändå på kunds uppmaning returnerar insänt fysiskt material äger Förlaget rätt att fakturera kunden för returportot samt en hanteringsavgift på 100 kr plus moms.

Startpaketet 20 och Startpaketet 100

Förlaget erbjuder flera paket, generellt ingår följande tjänster i företagets grundpaket, Startpaketet 20 och Startpaketet 100.

Startpaketet 20

 •        Personlig förläggare/projektledare som leder dig genom processen
 •        Omslagsdesign och sättning av inlaga (max 5 timmar inkl. max 3 korrekturvändor)
 •        En tryck-pdf eller fysisk provbok ingår kostnadsfritt
 •        Du får välja papperstyp (vitt eller gult standardpapper), format (max A5) och utförande på boken
 •        Försäljning och distribution (om du så önskar)
 •        Publicering ”print on demand”/”book on demand” (beställtryck)
 •        Gratis e-bok (OBS! Om Författaren inlämnar tryckfärdiga PDF-filer samt får en prisreduktion på paketet på grund av detta ingår ej gratis e-bok utan konverteringen måste beställas separat).
 •        Marknadsföring i Förlagets butik
 •        Gratis digital lagring av din titel
 •        Redovisning av försäljning
 •        Unikt ISBN-nummer
 •        EAN kod
 •        Publicering av din bok i LIBRIS
 •        Publicering av din bok i Bokinfo
 •        Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 •        Publicering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flera
 •        Hantering av pliktexemplar
 •        Rabatt på framtida bokbeställningar

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till formgivning. Ditt manus ska skickas till Förlaget i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

All korrektur måste ske skriftligen per mejl, all korrektur skall lämnas av författaren i ett och samma dokument per korrekturvända. Önskas korrektur inlämnas via annat sätt (t.ex. via USB-minne eller korrektur i den fysiska provboken) äger vi rätt att debitera en tilläggsavgift för manuell hantering. Vi godkänner inte muntlig korrektur.

Startpaketet 100

 •        Personlig förläggare som guidar dig genom hela processen
 •        Konsultation om utgivningen innan processen påbörjas (per telefon eller mejl) om Författaren önskar detta
 •        Omslagsdesign och sättning av inlaga (max 6 timmar inkl. max 3 korrekturvändor)
 •        En tryck-pdf eller fysisk provbok ingår kostnadsfritt
 •        Du får välja papperstyp (vitt eller gult standardpapper), format (max A5) och utförande på boken
 •        Försäljning och distribution (om du så önskar)
 •        Publicering samt lagerhållning, alternativt publicering ”print on demand”/”book on demand” ifall Författaren hellre önskar detta
 •        Gratis e-bok
 •        Marknadsföring i Förlagets butik
 •        Gratis digital lagring av din titel
 •        Redovisning av försäljning
 •        Unikt ISBN-nummer
 •        EAN kod
 •        Publicering av din bok i LIBRIS
 •        Publicering av din bok i Bokinfo
 •        Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 •        Publicering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flera
 •        Hantering av pliktexemplar
 •        Rabatt på framtida bokbeställningar

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till formgivning. Ditt manus ska skickas till Förlaget i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

All korrektur måste ske skriftligen per mejl, all korrektur skall lämnas av författaren i ett och samma dokument per korrekturvända. Önskas korrektur inlämnas via annat sätt (t.ex. via USB-minne eller korrektur i den fysiska provboken) äger vi rätt att debitera en tilläggsavgift för manuell hantering. Vi godkänner inte muntlig korrektur.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor och betalningstid skiljer sig från olika tjänster och bokpaket, generellt gäller det som är angivet i dessa försäljningsvillkor. Eventuella avsteg från villkoren ska innan beställning överenskommas med kundtjänst eller din kontakt hos Förlaget. Villkoren framgår också på din faktura. Förlaget skickar fakturor per mejl om inte annat skriftligen överenskommits.

Startpaketet 20: 10 dagars betalningstid, faktura skickas inom en månad från beställning.

Startpaketet 100 och andra paket med större upplagor: 50% 10 dagars betalningstid, faktura skickas inom en månad från beställning, resterande 50% 90 dagars betalningstid från beställning.

Observera att Förlaget tillämpar 18% dröjsmålsränta, samt att vi skickar obetalda fakturor till inkasso.

Förlaget tillämpar förseningsavgift på 59 kr (lagstadgad rätt).

Förlaget har även rätten att ta en förseningsersättning om högst 450 kr då kunden är näringsidkare, denna avgift ersätter då förseningsavgiften.

Returrätt

Förlaget kan inte erbjuda en generell returrätt (ångerfrist) på köp utan speciell anledning eftersom din beställda bok tillverkas på din specifikation. Eftersom du i förväg kan granska din layout och kontrollera att kvalitetsaspekter som upplösning, skärpa, text- och bildkvalitet m.m. uppfyller dina önskemål är du ansvarig för slutproduktens kvalitet. Undantaget är givetvis om boken inte håller de höga kvalitetskrav vi på Förlaget har på våra produkter. I dessa fall måste vi be dig att senast inom 14 dagar från det att du tagit emot boken kontakta vår kundtjänst för vidare instruktioner om hur du ska göra en eventuell retur. Provtryck sker normalt i sk digitaltryckteknik (om inte särskild överenskommelse om repro eller offsetprov tagits), detta gör att provboken inte exakt efterliknar en bok som trycks i offset samt sluttryck i digitaltryck. Detta gäller särskilt färgåtergivning. Det går inte att reklamera en leverans baserad på att en provbok producerad i digitaltryck inte exakt efterliknar slutleveransen producerad i offset-tryck eller digitaltryck. Nyansskillnader kan förekomma även mellan olika digitaltryckta upplagor och detta är ej grund till reklamation. I vissa fall kan tryckeriet på egen hand lägga till blanka sidor i slutet eller början av boken, och/eller lägga till för- och eftersättsblad, ifall tryckeriet anser detta berättigat av trycktekniska skäl. Detta kan aldrig vara till grund för en reklamation såvida inte det specifikt avtalats om något annat innan boken gått till tryck.

Om böcker trycks på beställning (print on demand) kan variation förekomma från ett trycktillfälle till ett annat, speciellt rörande färgåtergivning och beskärning. En sådan variation ligger ej till grund för reklamation, detta i enlighet med distansavtalslagen (ångerrätt av måttanpassade produkter). Har böckerna du fått grova produktionstekniska/trycktekniska brister ska detta reklameras till Förlaget inom sju dagar från mottagande av varorna. Har skadorna uppstått i transporten ska detta genast reklameras till leveratnören av varorna, direkt vid mottagande av skadat kolli/skadad försändelse. Reklamation är ej möjlig om du har accepterat leveransen av ett skadat kolli/en skadad försändelse. Förlaget äger också rätt att byta papperstyp samt annan specifikation (t.ex. avseende färgsidor) på print on demand-böcker utan att samordna detta med författaren, detta är heller ej att anses som grund för reklamation.

Papper vid offsettryck samt digitaltryck

Vid offsettryck (vanligtvis vid fler än 300 exemplar) samt vid digitaltryck kan tryckeriet i vissa fall av trycktekniska skäl använda ett annat papper än det som användes vid provtrycket/angavs vid offert. I sådana fall ska pappret som tryckeriet väljer ha snarlika egenskaper som det papper som användes vid provtrycket. Ett dylikt byte av papper anses ej som anledning till reklamation förutsatt att boken i övrigt är fackmannamässigt producerad.

Tryck från tryckfärdiga filer

I de fall kund levererar tryckfärdiga filer (PDf-filer, gråskala/CMYK) alternativt beställer endast tryck ansvarar Författaren för att leverera tryckfärdiga pdf-filer, samt för att filerna är korrekt anpassade för det resultat som önskas. Eventuella fel som uppstått på grund av felaktigheter i filerna som ej upptäckts innan tryck är ej något som Förlaget kan hållas ansvariga för. Om uttryckligen överenskommet ingår provbok.

BTJ och Pliktexemplar

I de fall Förlaget skall leverera Plikexemplar gör vi det normalt inom tre månader från tryck av boken.

I de fall Förlaget ska leverera till BTJ för utlåtande gör vi det normalt inom tre månader från publicering av boken. Det är BTJ som tar beslut om eventuellt utlåtande.

Allmänt om Nomen Förlag / Books on Demand

https://books-on-demand.com ägs och drivs av Vulkanisterna AB, org nr 556733-9063 med adress Box: 45023, 104 30 Stockholm, e-post: [email protected], registreringsnummer för mervärdeskatt SE 556733906301.

Om användaren

Användaren ansvarar för att angiven information såsom kontaktuppgifter, bankkontouppgifter etc. är korrekta och löpande hålls uppdaterade. Det är i alla lägen användarens ansvar att ange korrekt momssats vid fakturering. Användare som är företag måste inneha giltig F-skattsedel samt, om företaget är registrerat för moms, ett giltigt svenskt momsregistreringsnummer. Användare som är privatpersoner ansvarar själva för att betala sedvanlig inkomstskatt och egenavgifter. Användare som saknar F-skattsedel uppmanas nyttja faktureringsbolag med svenskt momsregistreringsnummer. I det fall Förlaget fakturerar Användaren tillämpas svensk moms. Användaren ansvarar vidare för all aktivitet som registreras på kontot under inloggning med användarens uppgifter.

Personuppgifter

Författaren ger Förlaget ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer, namn- och efternamn, telefonnummer och e-postadress för administration och eventuell information till myndigheter. Det är Författarens ansvar att lämna korrekta och aktuella kontaktuppgifter (inklusive, men ej begränsat till, adress och mejladress) till Förlaget. Förlaget kan ej hållas ansvarigt ifall författaren ej gått att nå på grund av att av denne lämnade kontaktuppgifter är inaktuella.

Försäljning till F-pris (förlagspris) till bokhandlare
Som en generell regel erbjuder Förlaget försäljning till F-pris endast till bokhandlare som beställer via Bokinfo. Är bokhandeln ej ansluten till Bokinfo eller ej önskar beställa via Bokinfo hänvisar vi istället till beställning via vår nätbutik.

Sekretess

Båda parter förbinder sig att inte utlämna information som betraktas som affärshemligheter och information av konfidentiell natur till tredje man utan den andra partens medgivande. Konfidentiell information får bara användas för att fullgöra Avtalets bestämmelser. Författaren har rätta att visa avtalet för sitt juridiska ombud. Detta gäller såväl under avtalstiden som efter. Vid varje överträdelse av denna bestämmelse skall avtalsbrytande part vid anfordran utge ett vite om 10.000 SEK per överträdestillfälle.  Parterna får inte heller uppträda illojalt mot part, meninigsskiljaktigheter skall hållas mellan parterna.